USA 2013 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA USA 2013 2013-08-04 15.43.28 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-04 15.43.28.jpg ]]> 2013-07-28 14.33.55 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-28 14.33.55.jpg ]]> 2013-07-31 11.30.03 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-31 11.30.03.jpg ]]> 2013-07-26 00.49.52 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-26 00.49.52.jpg ]]> 2013-07-21 05.52.20 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-21 05.52.20.jpg ]]> 2013-07-23 08.35.24 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-23 08.35.24.jpg ]]> 2013-08-04 12.18.06 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-04 12.18.06.jpg ]]> 2013-08-01 09.13.43 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-01 09.13.43.jpg ]]> 2013-07-31 11.06.50 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-31 11.06.50.jpg ]]> 2013-08-05 10.22.05 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-05 10.22.05.jpg ]]> 2013-07-29 15.52.53 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-29 15.52.53.jpg ]]> 2013-07-27 15.55.41 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-27 15.55.41.jpg ]]> 2013-07-25 22.48.44 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-25 22.48.44.jpg ]]> 2013-07-24 19.45.00 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-24 19.45.00.jpg ]]> 2013-07-21 11.20.17 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-21 11.20.17.jpg ]]> 2013-08-05 14.57.52 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-05 14.57.52.jpg ]]> 2013-08-03 08.35.16 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-03 08.35.16.jpg ]]> 2013-07-20 11.17.07 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-20 11.17.07.jpg ]]> 2013-08-01 09.20.18 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-01 09.20.18.jpg ]]> 2013-07-16 13.50.48 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-16 13.50.48.jpg ]]> 2013-07-24 11.20.38 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-24 11.20.38.jpg ]]> 2013-07-24 19.44.02 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-24 19.44.02.jpg ]]> 2013-07-24 11.19.34 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-07-24 11.19.34.jpg ]]> 2013-08-01 08.59.00 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-01 08.59.00.jpg ]]> 2013-08-04 16.15.30 http://thunus.org//francois/voyages/2013_USA/photos/2013-08-04 16.15.30.jpg ]]>